Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Czego możemy się dowiedzieć z decyzji o warunkach zabudowy?

Z warunków zabudowy możemy się dowiedzieć:

 • jaki rodzaj inwestycji można przeprowadzić na danej działce;
 • jakie są warunki dotyczące kształtowania ładu przestrzennego:
  • linia zabudowy – w urbanistyce określa obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynków:
   • obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczająca położenie lica ściany frontowej budynków (musi do niej przylegać, nie może jej przekraczać),

    Obowiązująca linia zabudowy

    Ilustracja 1: Obowiązująca linia zabudowy

   • nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym można wznieść budynek (nie może jej przekraczać),

    Nieprzekraczalna linia zabudowy

    Ilustracja 2: Nieprzekraczalna linia zabudowy

  • wielkość zabudowy – określa gabaryty projektowanego budynku:
   • wysokość budynku – mierzy się ją od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami)).
    To oznacza, że w przypadku dachów o stromych połaciach wysokość budynku jest mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku, czyli najwyżej usytuowanej poziomej krawędzi dachu.
   • szerokość elewacji frontowej;
   • powierzchnię zabudowy – to powierzchnia terenu, jaką zajmuje budynek, liczona po obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku.
    Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek doświetlających piwnice, elementów przeciwsłonecznych, daszków, gzymsów i okapów, a także nadwieszonych części budynku nad parterem oraz części położonych poniżej poziomu terenu. Wlicza się natomiast prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, loggie, werandy otwarte i zamknięte oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), przybudowane wiaty garażowe i garaże.
  • powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia gruntu pokrytego roślinnością wraz z powierzchnią wód powierzchniowych.
   Do terenu biologicznie czynnego zaliczamy również 50% powierzchni tarasów i stropodachów, jeśli są one urządzone jako stałe trawniki lub kwietniki, przy czym ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 10 m².
  • charakterystyka dachu:
   • rodzaj dachu,
   • rodzaj i kolor pokrycia dachu,
   • kąt nachylenia połaci,
   • długość i usytuowanie kalenicy względem granic działki,
   • rozpiętość dachu,
 • w jaki sposób będziemy podłączeni do infrastruktury technicznej (podłączenie do mediów i dróg publicznych);
 • czy dotyczą nas szczególne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochronie obiektów budowlanych na terenach górniczych, przepisów sanitarnych lub przeciwpożarowych (urząd może nałożyć obowiązek wykonania ekspertyz, opinii i uzgodnień, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej).

 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej